Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů

Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů

Smluvní vztah
Vzájemný vztah a právní poměr mezi firmou CK Růžový panter s.r.o. (dále CK RP) jednotlivci nebo organizacemi jako účastníky zájezdu CK RP se řídí ustanoveními občanského zákoníku a obchodního zákoníku a je upraven v těchto všeobecných podmínkách. CK RP si vyhrazuje právo uvést v prodejních materiálech odlišné podmínky, které mají přednost před těmito podmínkami.

 • Přihláška a potvrzení účasti

Zákazník zašle řádně vyplněnou přihlášku prostřednictvím formuláře na tomto WEBu u příslušného zájezdu.
CK RP potvrdí přihlášku, zákazník zaplatí 50% zálohu z ceny poukazu/osoba. Po obdržení zálohy, zašle CK RP zákazníkovi Potvrzení o zájezdu/Cestovní smlouva a tím je uzavřena smlouva mezi CK RP a zákazníkem.

site

 • Platba

Při rezervaci zájezdu je nutné zaplatit zálohu. Výše zálohy je 50% ceny všech objednaných služeb a je splatná ihned při rezervaci. Zbytek ceny musí být zaplacen nejpozději do 30 dnů před odjezdem zájezdu.

Poplatky za změnu rezervace ze strany zákazníka (změna termínu, způsob dopravy, odjezdového/příjezdového místa změna ubytování, změna jména na dokladech na cestu) a za odstoupení od smlouvy jsou splatné ihned.

V případě rezervace 35 dní a méně před odjezdem zájezdu je celková cena zájezdu splatná zároveň s uzavřením smlouvy.

Platby lze provádět bankovními převody na účet.

č. 2000485780 / 2010 vedený u Fio banky v Praze 1, variabilní symbol = číslo zájezdu
nebo v hotovosti na adrese CK RP (Hradešínská 2373/27, 101 00 Praha 10).

 • Služby
  • pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedený na nabídkovém listě k příslušnému zájezdu. Rozšíření nebo změny služeb musí být ze strany CK RP písemně potvrzeny a zákazníkem uhrazeny před začátkem zájezdu
  • délka zájezdu je určena termíny uvedenými v závazné přihlášce. Časy odjezdu a příjezdu budou potvrzeny v cestovních pokynech, nejpozději 10 dní před odjezdem
  • pokud zákazník z důvodu předčasného odjezdu nevyužije některé sjednané a zaplacené služby, např. pobyt v hotelu, stravování, dopravu, je možná náhrada nečerpaných služeb pouze v tom případě, jestliže je bude zahraniční partner nebo tuzemský poskytovatel služeb refundovat
 • Ceny a jejich úhrada
  • cena je uvedena v nabídkovém listě na zájezd nebo na webových stránkách CK RP. CK RP je povinna písemně oznámit případnou změnu ceny zájezdu a to nejpozději do 30 dnů před odjezdem. Je-li tato oznámená cena o více než 10 % vyšší než cena původní, je zákazník oprávněn od smlouvy písmeně odstoupit. Neodstoupí-li zákazník do 2 dnů po oznámení, souhlasí s novou cenou zájezdu
  • zákazník bere na vědomí, že při rezervaci poloviny dvoulůžkového (event. více lůžkového pokoje musí být započítána přirážka k ceně jako na rezervaci jednolůžkového pokoje, pokud se nenajde další účastník
 • Změny sjednaných služeb a cen

CK RP je oprávněna uskutečnit změny jednotlivých služeb proti sjednanému obsahu smlouvy, které jsou nezbytné a které CK RP úmyslně nezpůsobila a pokud tyto změny nejsou závažné a neovlivňují celkový charakter zájezdu.

Vzhledem k současnému vývoji cen pohonných hmot může dojít u jednotlivých akcí k mírnému navýšení ceny v případě, že nám bude navýšena cena partnerskými autobusovými společnostmi.

 • Zrušení zájezdu zákazníkem, změna rezervace, náhradníci
  • zákazník je oprávněn zrušit svou smlouvu s CK RP kdykoliv před odjezdem na zájezd. Zrušení zájezdu musí být provedeno písemně. Pro určení doby zrušení zájezdu je rozhodující doručení písemného oznámení o zrušení účasti na zájezdu
  • stornopoplatky se účtují za každého účastníka při stornu od:
   • 60 a více dnů před odjezdem: 500,- Kč
   • 59 – 30 dnů před odjezdem: 20% z ceny
   • 29 -21 dnů před odjezdem: 30 % z ceny
   • 20 – 14 dnů před odjezdem: 50 % z ceny
   • 13 – 4 dny před odjezdem: 75 % z ceny
   • 3 a méně dnů před odjezdem: 100 % z ceny
  • za podstatnou změnu rezervace provedenou do 30 dní před odjezdem zaplatí účastník paušální poplatek 300,- Kč. Pozdější změna termínu zájezdu se považuje za zrušení původní smlouvy a za novou objednávku
 • Zrušení zájezdu ze strany CK RP

CK RP je oprávněn v těch případech, kdy není dodržen minimální počet účastníků a nebo jestliže uskutečnění zájezdu není ani po vyčerpání všech možností z důvodů překročení hranice hospodárnosti proveditelné, zrušit zájezd nejpozději do 21 dnů před odjezdem.

V tomto případě zákazník obdrží peníze a sjednané služby zpět neprodleně a bez zbytečného odkladu. Zároveň zákazník nemá nárok na žádné další náhrady.

 • Zajištění zájezdu a reklamace

Jestliže zájezd neprobíhá dle smluvních podmínek, je zákazník oprávněn reklamovat nekvalitní služby. Zákazník je povinen své požadavky neprodleně písemně oznámit.

V případě reklamace kontaktuje zákazník nejdříve zástupce CK RP v místě konání zájezdu a provede písemnou reklamaci. Pokud nebude stížnost podána bez zbytečného odkladu, zaniká nárok zákazníka na náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném ohlášení nevznikly.

 • Ostatní ujednání

Každý zákazník se účastní zájezdu na vlastní nebezpečí a za případné škody na zdraví a majetku nenese CK RP odpovědnost. Podpisem Potvrzení o zájezdu zákazník potvrzuje, že tyto podmínky jsou mu známy, souhlasí s nimi a přijímá je v plném rozsahu.
Ochrana osobních údajů

Informace o právech zákazníka, souvisejících se zpracováním osobních údajů doporučuje CK RP k pečlivému přečtení – v případě jakýchkoli nejasností se obraťte na CK RP.

Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

Informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách CK, která v nich podává informace o zpracování osobních údajů (dále též „OÚ“) a o právech souvisejících s jejich zpracováním v souvislosti s poskytovanou službou. Nakládání s OÚ se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete společnosti CK Růžový panter, s.r.o.,

IČO 60198699, se sídlem Nad Ohradou 15, 130 00 Praha 3, Česká republika (dále jen „Správce“). Zpracování osobních údajů bude prováděno Správcem.

Účelem užití OÚ, poskytovaných CK RP je především pro uzavření a plnění smlouvy o zájezdu/Potvrzení o zájezdu či smlouvy o poskytnutí služeb cestovního ruchu.

Osobními údaji o fyzické osobě, které CK RP shromažďuje a zpracovává, jsou jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), státní občanství, telefonní číslo, e-mail, bankovní spojení, evidence plateb, číslo cestovního dokladu, kontakty na blízké osoby, posudek o zdravotní způsobilosti.

Zákazník, podpisem smlouvy prohlašuje, že bude spolucestující osoby či jejich zákonné zástupce, jimiž byl zplnomocněn k uzavření smlouvy, řádně a včas informovat o užití a zpracování jejich OÚ cestovní kanceláří.

Pro účely plnění smlouvy je zákazník srozuměn, že jeho OÚ budou v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu (např. dopravci, ubytovací zařízení, průvodci, delegáti, pojišťovny apod.).

Údaje zpracováváme v souladu se zvoleným účelem, tedy předložení nabídky služeb z oblasti cestovního ruchu a realizace zájezdu. Osobní údaje budou zpracovávány vždy s maximálním ohledem na práva a zájmy zákazníka a pouze pro dosažení výše uvedeného účelu.

Zpracování OÚ je prováděno zpravidla v sídle Správce jeho zaměstnanci Správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Pokud se budete domnívat, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat správce o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu (např. blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů).