Všeobecné podmínky


  • Smluvní vztah

Vzájemný vztah a právní poměr mezi firmou CK Růžový panter s.r.o. (dále CK RP) a jednotlivci nebo organizacemi jako účastníky zájezdu CK RP se řídí ustanoveními občanského zákoníku a obchodního zákoníku a je upraven v těchto všeobecných podmínkách. CK RP si vyhrazuje právo uvést v prodejních materiálech odlišné podmínky, které mají přednost před těmito podmínkami.

  • Přihláška a potvrzení účasti

Zákazník zašle řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku  poštou, faxem nebo prostřednictvím formuláře na tomto WEBu u příslušného zájezdu.

CK RP potvrdí přihlášku a tím je uzavřena smlouva mezi CK RP a zákazníkem.

 • Platba

Při rezervaci zájezdu je nutné zaplatit zálohu. Výše zálohy je 50% ceny všech objednaných služeb a je splatná ihned při rezervaci. Zbytek ceny musí být zaplacen nejpozději do 30 dnů před odjezdem zájezdu.

Poplatky za změnu rezervace (změna termínu, způsob dopravy, odjezdového/příjezdového místa změna ubytování, změna jména na dokladech na cestu) a za odstoupení od smlouvy jsou splatné ihned.

V případě rezervace 35 dní a méně před odjezdem zájezdu je celková cena zájezdu splatná zároveň s uzavřením smlouvy.

Platby lze provádět bankovními převody na účet
č. 2000485780 / 2010 vedený u Fio banky v Praze 1, variabilní symbol datum narození účastníka (ve formátu např. 26041981  pro 26. 04. 1981)
nebo v hotovosti na adrese: CK RP (Hradešínská 2373/27, 101 00 Praha 10).

  • Služby
   • pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedený na nabídkovém listě k příslušnému zájezdu. Rozšíření nebo změny služeb musí být ze strany CK RP písemně potvrzeny a zákazníkem uhrazeny před začátkem zájezdu
   • délka zájezdu je určena termíny uvedenými v závazné přihlášce. Časy odjezdu a příjezdu budou potvrzeny v cestovních pokynech, nejpozději 10 dní před odjezdem
   • pokud zákazník z důvodu předčasného odjezdu nevyužije některé sjednané a zaplacené služby, např. pobyt v hotelu, stravování, dopravu, je možná náhrada nečerpaných služeb pouze v tom případě, jestliže je bude zahraniční partner nebo tuzemský poskytovatel služeb refundovat
  • Ceny a jejich úhrada
   • cena je uvedena v nabídkovém listě na zájezd. CK RP je povinna písemně oznámit případnou změnu ceny zájezdu a to nejpozději do 30 dnů před odjezdem. Je-li tato oznámená cena o více než 10 % vyšší než cena původní, je zákazník oprávněn od smlouvy písmeně odstoupit. Neodstoupí-li zákazník do 2 dnů po oznámení, souhlasí s novou cenou zájezdu
   • zákazník bere na vědomí, že při rezervaci poloviny dvoulůžkového (event. více lůžkového pokoje musí být započítána přirážka k ceně jako na rezervaci jednolůžkového pokoje, pokud se nenajde další účastník
  • Změny sjednaných služeb a cen

CK RP je oprávněna uskutečnit změny jednotlivých služeb proti sjednanému obsahu smlouvy, které jsou nezbytné a které CK RP úmyslně nezpůsobila a pokud tyto změny nejsou závažné a neovlivňují celkový charakter zájezdu.

Vzhledem k současnému vývoji cen pohonných hmot může dojít u jednotlivých akcí k mírnému navýšení ceny v případě, že nám bude navýšena cena partnerskými autobusovými společnostmi.

  • Zrušení zájezdu zákazníkem, změna rezervace, náhradníci
   • zákazník je oprávněn zrušit svou smlouvu s CK RP kdykoliv před odjezdem na zájezd. Zrušení zájezdu musí být provedeno písemně. Pro určení doby zrušení zájezdu je rozhodující doručení písemného oznámení o zrušení účasti na zájezdu
   • stornopoplatky se účtují za každého účastníka při stornu od:
    60 a více dnů před odjezdem: 500,- Kč
    59 – 30 dnů před odjezdem: 20% z ceny
    29 -21 dnů před odjezdem: 30 % z ceny
    20 – 14 dnů před odjezdem: 50 % z ceny
    13 – 4 dny před odjezdem 75 % z ceny
    3 a méně dnů před odjezdem: 100 % z ceny
       
   • za podstatnou změnu rezervace provedenou do 30 dní před odjezdem zaplatí účastník paušální poplatek 300,- Kč. Pozdější změna termínu zájezdu se považuje za zrušení původní smlouvy a za novou objednávku
  • Zrušení zájezdu ze strany CK RP

CK RP je oprávněn v těch případech, kdy není dodržen minimální počet účastníků a nebo jestliže uskutečnění zájezdu není ani po vyčerpání všech možností z důvodů překročení hranice hospodárnosti proveditelné, zrušit zájezd nejpozději do 21 dnů před odjezdem.

V tomto případě zákazník obdrží peníze za sjednané služby zpět neprodleně a bez zbytečného odkladu. Zároveň zákazník nemá nárok na žádné další náhrady.

  • Zajištění zájezdu a reklamace

Jestliže zájezd neprobíhá dle smluvních podmínek, je zákazník oprávněn reklamovat nekvalitní služby. Zákazník je povinen své požadavky neprodleně oznámit.

V případě reklamace kontaktuje zákazník nejdříve zástupce CK RP v místě konání zájezdu a provede písemnou reklamaci. Pokud nebude stížnost podána bez zbytečného odkladu, zaniká nárok zákazníka na náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném ohlášení nevznikly.

  • Ostatní ujednání

Každý zákazník se účastní zájezdu na vlastní nebezpečí a za případné škody na zdraví a majetku nenese CK RP odpovědnost. Podpisem závazné přihlášky zákazník potvrzuje, že tyto podmínky jsou mu známy, souhlasí s nimi a přijímá je v plném rozsahu.

CK Panter na Facebooku
GOOGLE